eirenetraining8A „Test, társadalom, kultúra: együtt az integrációért” mobilitási projekt az Artemisszió Alapítvány, a Néprajzi Múzeum és az Ars Erotica felnőttképzési módszertanát hivatott fejleszteni képzések, tanulmányutak és konferencia-részvétel által. A projekten résztvevő szervezetek közös tevékenységükkel szerették volna erősíteni úgy az egyéni szervezeteket, mint a hazai interkulturális oktatás és mediáció színvonalát.

A társadalmi kirekesztés sokszor a testhez köthető vagy a testen keresztül jelenik meg: bőrszín, kor, nem, szexuális irányultság, gender, fogyatékkal élés formájában. Mindeközben éppen a test köthet össze a többségi társadalommal, hiszen mindannyiunknak vannak elsőkéz élményei a testi sokféleségről, szexualitásról, öregedésről, betegégről, vagy épp fogyatékról. A test ad olyan elsőkéz felületet, élményt, amihez – bárhonnan jöttünk is – mindannyian tudunk kapcsolódni. Ez hozza elő kulturális különbségeinket, egyben nyithat utakat közös jó megoldások felé. Ehhez viszont tudnunk kell kompetensen viszonyulni a test kapcsán felmerülő (sokszor tabuként kezelt) témákhoz és rendelkeznünk a kultúrák közötti tájékozódás, interkulturális kommunikáció alapvető ismereteivel, készségeivel.

Projektünk kulcsszavai:
1. ´Kultúra a testben´ – (1) test, az egészség, nemek, a szexualitás, társadalmi nem, családon belüli nemi szerepek (2) kulturális diverzitás, kultúrák közötti kommunikáció elmélete és gyakorlata;
2. Integráció – célcsoportjaink társadalmi integrációjához szükséges a szakmai munka, megközelítések integrációja;
3. ’Empowerment’ – célcsoportjainkat aktív bevonása, legyen az képzési, tanulási vagy segítői munkafolyamat. Úgy segítünk, hogy képessé teszünk az önsegítésre. A testet megszólító módszertannal dolgozunk: interaktív, nem formális pedagógiai módszerekkel, műhelymunkával, játékkal, művészeti eszközökkel, színházzal.

Mobilitási programjaink a projekt keretében:

• Rainbow of Desire képzés, Barcelona, 2015. június 22-26
Az Erasmus Plusz szakmai mobilitás az Artemisszió Alapítvány, Néprajzi Múzeum és az Ars Erotica Alapítvány együttműködésében jött létre. A La Xixa Theatre (http://www.laxixateatre.org/) trénerei, Adrián Crescini és Meritxell Martinez Bellafont tartották ezt a nemzetközi, nem csak európai résztvevőket egybe gyűjtő szakembereknek, szociális munkásoknak, politikai aktivistáknak szóló Rainbow of Desire képzését. A résztvevők az ott szerzett tudást és kompetenciákat már meglévő fórumszínházi, tréneri, nevelési gyakorlatukba építik be.

A képzés a társadalmi és a belső elnyomásokra fókuszált, ezek megjelenítésére és a hátrányos társadalmi csoportokban ezzel való munkára. A képzés során szó esett az elnyomásról, a színházi technikákról, melyekkel ezeket megjeleníthetővé teszik a facilitátorok. A képzés saját élményt jelentett a résztvevők számára, saját történetekkel dolgoztak szakemberként, hogy aztán majd résztvevőikkel, hazatérve is ezt a 32,5 órás folyamatot vihessék véghez.

Részvétel a III. European Geographies of Sexualities nemzetközi konferencián, Róma, 2o15. szept 16-18
A konferencia témája a média és technológia, különös tekintettel a közösségi média (Facebook, Instagram) és szexualitás összefüggései voltak. Ifjúsági nevelési programjainkon, mind a fiatalokkal, mind a szüleikkel, tanáraikkal való munkában állandó kérdéseket, megoldandó helyzeteket hoz az internet és más médiatartalmak szexuális mintáinkra való hatása. A technológia gyors változásai, az újabb és újabb trendek követése és ezek társadalmi, kulturális hatásainak ismerete elengedhetetlen a szexuális nevelők számára. A konferencia sok olyan témát is érintett, mint a társadalmi integráció, társas közösségek, nemi hovatartozás, szexuális identitásaink.

A konferencián való részvétel végül gyakorlati szempontból szakmailag még tartalmasabbnak bizonyult, mint csupán új elméleti tudások, naprakész tudományos információk birtokába jutni. Nicola Mai, a Londoni Métropolitaine Egyetem antropológusának Samira című dokumentumfilmjét azóta mind a Palermói mobilitási program keretében, holland szakmai fórumokon – képzési gyakorlattá fejlesztve – használtuk. A dokumentumfilm az identitás, szexualitás, gender, migráció és integráció kérdéseivel foglalkozik, amelyek a Test, társadalom, kultúra – együtt az integrációért projektben a résztvevő szervezetek közötti együttműködés alapját képezik. Ezt a gyakorlatot fontosnak éreztük, mint disszeminációs tartalmat is megismertetni mind a Néprajzi Múzeum mind az Artemisszió Alapítvány munkatársaival.

• Munka-megfigyelés az olasz CESIE non-profit szervezetnél, Palermo, 2015 november-december

Munkatársunk tanulmányútja az olasz CESIE szervezetnél több igényre is reagált. Az olasz CESIE nagy múltú non profit szervezet, foglalkozik kultúrákon átnyúló nevelési programokkal és állít fókuszba olyan témákat, mint a test, gender, szexualitás. A CESIE és az Ars Erotica már működött együtt az „In between us” című nemzetközi CESIE képzésen, majd a BODY Grundtvig projektben voltunk partnerek. A CESIE társadalmi integrációt célzó sokrétű tevékenységeit alapítványunk minta és példaértékűnek tartja. Bár sok eltéréssel, de a dél-olasz társadalmi környezet számunkra is releváns kérdéseket, problémakört vetett fel. A munka-megfigyelés lehetővé tette, hogy olyan szempontokat is vizsgálhassunk, hogy hogyan működik integrációs céllal az alkotó tér, a társas közösség. A CESIE módszertanában olyan eszköztárral dolgozik, amelyben számunkra is fejlődési utakat kínál: művészeti, drámapedagógiai eszközök, közös munka, helyi városi és vidéki kultúrába ágyazott programok. Ezek mindig a célcsoportok meglévő kulturális, társadalmi erőforrásait veszik alapul.

A tanulmányút keretében az Ars Erotica munkatársa aktív trénerként, partnerként dolgozott együtt a CESIE nemzetközi képzésein és más programjain, úgy, mint

  • az EIRENE képzés, ahol 17 ország ifjúsági vezetői, tanácsadói, aktivistái, szakemberei vettek részt. A projekt és a képzés az erőszakmentes kommunikációt és a fiatalok „empowerment”-en alapuló társadalmi integrációját tekintette elsődleges munkaterületének. Maga az ötnapos képzés, valamint az előkészítés és utómunkák, a más szervezetektől érkezett trénerekkel való együttműködés izgalmas feladatokat adott. Együtt kellett mindazzal a kulturális sokszínűséggel dolgoznunk, amely a kelet-közép európai régió kulturális és történelmi tradíciójából fakadón nemcsak pozitív értékeket hordoz, de évszázadok konfliktusait is magába sűríti. Ez egy olyan tapasztalat volt, amely ma Európában és Magyarországon napi szinten releváns.
  • Health and Diversity nemzetközi Erasmus program, ahol az egészségügyben felmerülő interkulturális helyzetek megoldása és azokhoz hatékony eszközök fejlesztése volt a cél.  A CESIE munkatársaival a tanulmányút során tereplátogatásokra mentünk, orvosokkal, nővérekkel készítettünk interjúkat, az Ars Erotica munkatársa a CESIE kollégáknak és önkénteseknek belső képzést tartott a BODY módszertanból. Azon dolgoztunk együtt, hogy a két szervezet módszertanát hogyan lehet az adott társadalmi célcsoport, illetve a projekt témájához adaptálni. Izgalmas és módszertanilag sok kihívást rejtő feladat, hogy a magyar és a dél-olasz egészségügy intézményi és kulturális hagyományainak hasonlóságait és eltéréseit hogyan lehet egy non-profit szervezet képzési módszertanába integrálni. A tanulmányút, mint tanulási forma, ismét megerősített bennünket abban, hogy mennyivel mélyebb, sokrétűbb betekintést adhat, ezáltal egy képzési módszertant sokkal kifinomultabbá tehet, ha huzamosabb időn át ott vagyunk, együtt megyünk a terepekre, kórházba, menekültotthonokba, farmokra, mert ezzel magának a társadalmi kontextusnak az ismerete is lehetővé válik.
  • A CESIE iskolai és óvodai diverzitás, valamint gender, szexualitás témájú nemzetközi képzési együttműködésének előkészítése apropóján szintén használhattuk a két szervezet szakmai profiljának átfedéseit.

A CESIE eredményes nemzetközi mobilitási programokban, az európai értékek közvetítésében. A munkamegfigyelés tapasztalatai számunkra a hazai környezetben innovatív ötletekkel szolgált. Másrészt épp a szervezet életében való napi jelenlét tette lehetővé olyan tudások megszerzését, hogy egészen praktikus elemeket is át tudjunk emelni ezzel közelebb kerülve célcsoportjaink napi tevékenységeihez, életkörülményeihez, életteréhez. Már futó projektjeink és a közeljövőben tervezett nagyobb projektjeink célcsoportjai hozták ezt az igényt: értelmi fogyatékkal élő csoportjaink, cigány fiatalok, hátrányos helyzetű családok, iskolák. A CESIE-nél szerzett tapasztalatok alapján szeretnénk más civil szervezetekkel együttműködve újabb célcsoportok felé is nyitni, mint például AIDS-el élők, vagy hajléktalan nők. A közvetlen célcsoport számára a mobilitási program tapasztalatait mérhetően tudjuk továbbítani, valamint a szakmai együttműködésekben is tudjuk kamatoztatni tudásunkat.

•  InsArt – Művészet mediáció és interkulturalitás nemzetközi képzés, Berlin, 2o16. május 9-13

A berlini képzés kulcskitűzései:

  • Nem művészettel foglalkozó emberek kezébe ad úgy művészeti eszközöket, amelyek azután képessé teszik őket nemverbális és interkulturális kompetenciáik használatára (empowerment)
  • Interkulturális kommunikáció fejlesztése
  • Integráció elsősegítése, ebben a nem-formális, testet központba állító módszerek (színház, tánc, stb.) használata

A berlini képzés a művészeti mediáció egy gyakorlatibb oldalát kívánta bemutatni, amikor nem az adott művészeti termékek és a résztvevők között közvetít nem-formális eszközökkel a facilitátor, hanem kifejezetten saját alkotások létrehozására ösztönöz, professzionális művészek segédletével. A képzés erősen gyakorlat és saját élmény orientált volt, ez adta az alapját, hogyan lehet azután empowerment céllal hátrányos helyzetű csoportokkal sikerrel alkalmazni. A képzésen az egyéni identitás, az interkulturalitás kérdései éppúgy hangsúlyosak voltak, mint a szexualitás, gender, empowerment. A kelet berlini képzési helyszín ráadásul mindezt olyan kontextusba helyezte, mellyel Budapesten éppúgy szembesülünk: a kelet (-nyugat) európai nagyváros migrációs, integrációs, interkulturális dimenzióival.